Stichting DGP

De naam van de instelling is

Stichting Dutch Government Pride

KvK

61329460

RSIN

854299233

E-mail adres

secretaris@dutchgovernmentpride.nl

Doelstelling

Het bevorderen van de sociale acceptatie, zichtbaarheid, emancipatie, gelijkheid en evenredige arbeidsparticipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders, hierna ook te noemen LHBT, werkzaam bij de Nederlandse overheid; en

 

Al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

2015 staat in het teken van groei, zichtbaarheid en bekendheid in de nieuwe vorm van een stichting zowel bij de aangesloten partners als bij externe partijen en gesprekken met samenwerkendepartners om de banden daarmee te versterken en meervoet aan de grond krijgen bij meerdereorganisaties en ministeries, met name OCW en Binnenlandse Zaken.
Groeien betekent concreet de deelname van het aantal actieve en aangesloten organisaties tevergoten. Om dit te bereiken zal o.a. een krachtige lobby en informatieverstrekking moeten plaatsvinden.

Het volledige Jaarplan 2015 is hier te vinden.

Statutaire bestuurssamenstelling

Het bestuur bestuurt de stichting, bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting.

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur zelf te bepalen aantal leden; het aantal bestuursleden bedraagt tenminste drie.

Bestuurders

  • P.C.W. Hamstra – voorzitter
  • L. Hombergen – vice-voorzitter
  • E. Ponzetti – secretaris
  • G.W. van Mourik – penningmeester
  • M. Keislair – algemeen lid

Jaarverslagen

De stichting is in 2015 opgericht. Er is nog geen jaarverslag beschikbaar.

Baten en lasten

De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Er zijn tot op heden geen baten en geen lasten.